• +66 88 889 6111
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon - Fri 09.00 - 18.00

บริการรับยื่นวีซ่า

ระยะเวลาการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่จะติดบัตร I-94 (I-94 Arrival-Departure Record) ไว้กับหนังสือเดินทางของท่าน เพื่อบันทึกการเดินทางเข้า-ออกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบัตรนี้สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งแสดงว่าท่านได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา จะแจ้งวันที่หรือระยะเวลาของสถานะของท่านที่สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Duration of Status - D/S) ที่ตรงบนมุมขวาล่างของบัตร ถ้าแบบฟอร์มI-94 ระบุวันที่ไว้ นั่นหมายความว่าท่านต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ระบุ ซึ่งวันที่ที่แสดงอยู่บนแบบฟอร์ม I-94 ของท่าน ถือเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการที่แสดงถึงวันที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านไม่สามารถใช้วันหมดอายุของวีซ่าเป็นสิ่งบอกระยะเวลาที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 

การสั่งพิมพ์ I-94 เพื่อค้นประวัติการเข้าออกอเมริกาสามารถไปได้ที่เว็บไซต์ U.S. Customs and Border Protection

Page I94

 ขอบคุณที่มาของภาพ: U.S. Customs and Border Protection

© 2021 Academic World. All Rights Reserved. Powered by morethanweb