เอกสารยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

วีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา (F1-Visa): ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องนำเอกสารส่วนตัวทั้งหมดเพื่อไปสัมภาษณ์วีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตอเมริกา โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่าและทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกา

เอกสารส่วนตัวของนักเรียน
© Passport ตัวจริง  และ Passport เล่มเดิมทุกเล่ม(ถ้ามี)
© รูปถ่ายสีหน้าตรงเปิดหู พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2×2” จำนวน 1 รูป พร้อมไฟล์รูปภาพ (ไม่รับภาพด่วน, ภาพสติ๊กเกอร์ และภาพที่ถ่ายเกิน 6เดือน)
© จดหมายรับรองการทำงาน(ในกรณีที่ทำงานแล้ว)
© Transcript จากสถาบันที่เรียนจบมา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
© สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
© ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ควรจะเป็น พ่อ, แม่, ญาติพี่น้อง โดยตรง)
© หนังสือรับรองการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน (กรณีกิจการส่วนตัว ใช้สำเนาใบจดทะเบียนการค้า)
© สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ระบุยอดเงินในบัญชี 700,000 บาท ขึ้นไป
© หลักฐานการเงินอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา(ถ้ามี) เช่น สลากออมสิน ใบหุ้น ฯลฯ
© สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรพนักงาน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
© ตารางแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนทางการเงินแบบคร่าวๆ
© ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

แบบฟอร์มวีซ่า และเอกสารอื่นๆ
© แบบฟอร์ม DS 160 ที่กรอสมบูรณ์แล้ว
© เอกสาร I20 จากทางสถาบัน
© ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (5,120 บาท) / ค่า SEVIS Fee(US$200)
© ใบนัดจองคิวนัดสำภาษณ์วีซ่า
© รายการจองตั๋วเครื่องบิน
© ค่าซองไปรษณีย์ 75 บาท (ชำระที่สถานทูตฯ)

สถานทูตอเมริกา (กรุงเทพฯ)
ที่อยู่: เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

จองคิวยื่นวีซ่าได้ในวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 7:30 น.-11:00 น. และ 13:00น.-14:00 น.

การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว 

วีซ่าอเมริกาบริการรับยื่นวีซ่าอเมริกา โดยทีมงานคุณภาพ

ช่วยกรอกแบบฟอร์มวีซ่า, จัดเตรียมเอกสาร, เตรียมพร้อมก่อนไปสัมภาสณ์วีซ่ากับสถานทูตฯ,
ตรวจเช็คเอกสารประกอบก่อนยื่นวีซ่าอย่างละเอียดให้คำแนะนำแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน 


เราคือทีมงานที่เชียวชาญและมากด้วยประการณ์ทางด้านการยื่นวีซ่าอเมริกามายาวนาน โทร: 02 066 6299 / 061 818 2288 / 085 115 9115