เอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

เอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา (B1/B2)

  หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)
  รูปถ่ายสีหน้าตรงเปิดหู พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2×2” จำนวน 1 รูป (ไม่รับภาพด่วน, ภาพสติ๊กเกอร์และภาพที่ถ่ายเกิน 6เดือน)
  หนังสือรับรองทางการทำงานจากหน่วยงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ฉบับ กรณีกิจการส่วนตัวยื่นใบจดทะเบียนการค้า
  เอกสารสถานภาพทางการเงินของจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ Bank Statement หรือ สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง 
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  สำเนาบัตรพนักงาน/ข้าราชการ
  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า
  ใบนัดจองคิวนัดสำภาษณ์วีซ่า
  รายการจองตั๋วเครื่องบิน
  แผนการเดินทาง ให้ระบุวันเดินทางเข้าประเทศและออกนอกประเทศ 
 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ฟรี!!! >>>>>>ที่นี่<<<<<<

สถานทูตอเมริกา (กรุงเทพฯ)
ที่อยู่: เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศัพท์: 02-205-4000

จองคิวยื่นวีซ่าได้ในวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 7:30 น.-11:00 น. และ 13:00น.-14:00 น.

การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว 

เราคือทีมงานที่เชียวชาญและมากด้วยประการณ์ทางด้านการยื่นวีซ่ามายาวนาน
ติดต่อทีมงานมืออาชีพได้ทางช่องทางนี้ได้เลย

☎️ Tel: 061-818-2288085-115-9115063-303-9444

📌 Line ID: @academicworld

💻 Facebook inbox: Facebook Academic World

บริการสมัครเรียน จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มวีซ่า 
ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน

เราคือผู้เชียวชาญพิเศษทางด้าน วีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าอเมริกา  วีซ่าอังกฤษ  วีซ่าออสเตรเลีย  วีซ่านิวซีแลนด์

ข้อมูลเอกสารวีซ่าประเภทต่างๆ

USA F1 Visa
USA B1 Visa
Australian Tourist visa
Australian Partner visa