เกณฑ์การอนุมัติวีซ่านักเรียนของสถานทูตอเมริกา

เกณฑ์การอนุมัติวีซ่านักเรียนของสถานทูตอเมริกาจะพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตอเมริกาจะพิจารณาการสมัครขอวีซ่าอเมริกาเป็นกรณีไป ซึ่งจะไม่มีเอกสารใดๆสามารถรับประกันได้ว่าผู้สมัครจะได้รับการอนุมัติวีซ่า(หรือถูกปฏิเสธวีซ่า) เนื่องจากในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน ซึ่งเอกสารที่ทำให้บุคคลหนึ่งได้รับการอนุมัติวีซ่า อาจใช้ไม่ได้กับกรณีอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการสมัครขอวีซ่าอเมริกามิได้ใช้เอกสารเป็นหลัก หากแต่ในวันที่สัมภาษณ์วีซ่า ผู้สมัครจะต้องแสดงถึงความผูกพันต่อประเทศของตน และแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะไม่กระทำการใดๆที่ผิดต่อเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภท ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องนำเอกสารส่วนตัวทั้งหมดเพื่อไปสัมภาษณ์วีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตอเมริกา โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่าและทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกา โดยวันที่สัมภาษณ์วีซ่าทางสถานทูตอเมริกาจะพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของหลักสูตรและข้อมูลของสถาบันที่ต้องการจะไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา

2. เป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษา

3. หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกานักเรียนจะเดินทางกลับมาประเทศไทยหรือไม่

4. นักเรียนมีญาติหรือบุคคลอื่นที่รู้จักในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่

5. มีเงินที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆขณะที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

6. ประวัติการเข้าออกประเทศต่างๆ ว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขวีซ่ามาก่อนหรือไม่

 

ACADEMIC WORLD บริการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ทีมงานด้านวีซ่าของเราพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ หัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานและแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

เราคือทีมงานที่มากด้วยประการณ์ทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน โทร: 02 066 6299 / 061 818 2288 / 085 115 9115