CHECK LIST: Documents for Tourist Visa New Zealand

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

1. แบบฟอร์ม N1017 หรือ กรอก Online ในเวบไซต์ของสถานทูตฯ

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนาบัตรประชาชน 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. เอกสารรับรองสถานะปัจจุบัน (อาทิ หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และควรระบุวันหยุดที่บริษัทอนุมัติให้ลาพักได้, กรณีทำธุรกิจส่วนตัวให้แสดงเอกสารจดทะเบียนการค้า, กรณีที่เป็นนักเรียน ให้แสดงหนังสือรับรองสถานะภาพการเป็นนักเรียน และ/หรือ หลักฐานการลงทะเบียน)

7. หลักฐานทางการเงินจากทางธนาคาร (ควรมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย $1,000/ต่อเดือน) อาทิ รายการเดินบัญชีหรือสมุดบัญชีเล่มจริง ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นใบสมัครวีซ่า

8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 

9. แผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

10. รายการจองที่พัก (ในกรณีไปพักกับเพื่อนต้องแนบจดหมายเชิญระบุความสัมพันธ์ และหลักฐานการติดต่อกัน อาทิ อีเมล์ แชท โทรศัพท์ พร้อมกับเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ)

11. กรณีได้รับการสนับสนุนโดยชาวนิวซีแลนด์ ต้องแนบแบบฟอร์ม INZ1025 พร้อมทั้งลงนามโดยชาวนิวซีแลนด์และแบบฟอร์มนี้ต้องได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว 

12. กรณีต้องการเดินทางแบบครอบครัว ต้องแสดงใบทะเบียนสมรส, ใบสูติบัตรของบุตร 

13. กรณีต้องการอาศัยอยู่ในประเทศนานเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องแนบแบบฟอร์มตรวจเอกซเรย์ INZ1096

14. หลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา อาทิ สำเนาหน้าวีซ่าบนหนังสือเดินทาง

15. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

 

 


บริการรับยื่นวีซ่า

บริการรับยื่นวีซ่า โดยทีมงานคุณภาพ
=> ช่วยกรอกแบบฟอร์มวีซ่า
=> จัดเตรียมเอกสาร
=> เตรียมพร้อมก่อนไปสัมภาสณ์วีซ่ากับสถานทูตฯ
=> ตรวจเช็คเอกสารประกอบก่อนยื่นวีซ่าอย่างละเอียด
=>ให้คำแนะนำแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน!!

หากการยื่นวีซ่าเองทำให้คุณต้องวุ่นวาย

เราคือผู้เชียวชาญพิเศษทางด้าน

วีซ่าอเมริกาอังกฤษออสเตรเลีย และ วีซ่านิวซีแลนด์

เราคือทีมงานที่เชียวชาญและมากด้วยประการณ์ทางด้านการยื่นวีซ่ามายาวนาน
ติดต่อทีมงานมืออาชีพได้ทางช่องทางนี้ได้เลย

☎️ Tel: 061-818-2288085-115-9115063-303-9444

ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่านักเรียน ไปประเทศอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ แต่ยังไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? สถานทูตอยู่ที่ไหน? วุ่นวายกับการเตรียมเอกสาร? ไม่มีเวลากรอกฟอร์มวีซ่า? และ ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน??  อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะความไม่พร้อมอาจทำให้คุณโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูตก็เป็นได้ โทรปรึกษากับทีมงานแผนกวีซ่าของเรา เพื่อให้เราอำนวยความสะดวกให้คุณ ทีมงานของเรามีความพร้อมอย่างมากที่จะให้บริการยื่นวีซ่า พร้อมทั้งช่วยกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์, จัดเตรียมเอกสารประกอบ, เตรียมพร้อมก่อนไปสัมภาสณ์วีซ่า, ตรวจเช็คเอกสารก่อนยื่นวีซ่าอย่างละเอียด และให้คำแนะนำแบบครบวงจรในทุกขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปสัมภาษณ์วีซ่ากับทางเจ้าหน้าที่สถานทูต เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และทีมงานของเราได้รับการอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขวีซ่าใหม่ๆกับทางสถานทูตอยู่ตลอด

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงวัตถุประสงค์และหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตฯกำหนดมาอย่างเคร่งครัด ทางทีมงานมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าที่ยาวนานมาโดยตลอด

 

เราคือผู้เชียวชาญพิเศษทางด้าน วีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าอเมริกา  วีซ่าอังกฤษ  วีซ่าออสเตรเลีย  วีซ่านิวซีแลนด์

ข้อมูลเอกสารวีซ่าประเภทต่างๆ

USA F1 Visa
USA B1 Visa
Australian Tourist visa
Australian Partner visa

เราคือทีมงานที่เชียวชาญและมากด้วยประการณ์ทางด้านการยื่นวีซ่ามายาวนาน
ติดต่อทีมงานมืออาชีพได้ทางช่องทางนี้ได้เลย

☎️ Tel: 061-818-2288085-115-9115063-303-9444

📌 Line ID: @academicworld

💻 Facebook: Academic World

บริการสมัครเรียน จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มวีซ่า 
ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน

ACADEMIC WORLD

เราคือทีมงานที่มากด้วยประการณ์ด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน

ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการเรียนต่ออเมริกาและวีซ่าอเมริกามายาวนาน เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าอเมริกาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนทีมงานด้านวีซ่าของเราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าในแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆหัวใจสำคัญของการได้รับการอนุมัติวีซ่าก็คือผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐานและแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้สถานทูตเห็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

📌Line ID: @academicworld
☎️ Tel: 02-066-6299
☎️  061-818-2288
☎️ 085-115-9115
☎️ 063-303-9444
🖥 www.academicworld.co.th
บริการรับยื่นวีซ่
บริการรับยื่นวีซ่